برنامه های آینده

جلسه
زمان برگزاری :1401/03/19

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی خاوران

ادامه مطلب

رخدادهای یک ماه گذشته

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/27

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/27

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب

کارگاه
زمان برگزاری :1401/02/21

کارگاه

کارگاه گروه عمران

ادامه مطلب

جلسات
زمان برگزاری :1401/02/20

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

ادامه مطلب