اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی معماری خاوران

بازدید علمی دانشجویان کارشناسی معماری خاوران از هتل در حال ساخت حیات ماندگار مشهد

استاد:مهندس  صانعی

 برگزاری بازدیدهای علمی برای دانشجویان معماری خاوران لازمه کسب دانش بازارکار آینده انهاست.