زمان ارائه پروژه دانشجويان شهرسازي در نيمسال دوم 95-94

زمان ارائه ژوژمان  : ساعت 13-12 ظهر

زمان تحويل ساعت 9 روز بعد . عدم حضور در ساعت اعلام شده جهت تحويل كار متوجه شخص دانشجو خواهد بود .

لازم به ذكر است تمامي دروس طرح و آتليه اي داراي امتحان نظري در روز و ساعت مشخص شده در بازه امتحانات بوده و حضور تمامي دانشجويان و اساتيد در روزهاي مشخص شده الزامي است . 

زمان ارائه پروژه دانشجويان شهرسازي در نيمسال دوم 95-94

نام درس

استـاد

تعداد

مكان

تاريخ برگزاري

طرح 2 شهرسازي

*********

**

***

95/04/24

طرح 3 شهرسازي

مهندس احسان زارع

30

آتليه 6

طرح 3 شهرسازي

مهندس شعيب ابدالي

31

آتليه 7

طرح 5 شهرسازي

مهندس مهرشاد خلج

31

آتليه 2

طرح 5 شهرسازي

مهندس مرجانه هوشمند

35

آتليه 10

كارگاه شهرسازي 1

مهندس سحر نجاتيان

25

آتليه 8

كارگاه شهرسازي 1

مهندس احسان حسني

26

آتليه 9

مباني و روش هاي طراحي شهري

مهندس مرجانه بذرافشان

29

آتليه 2

95/04/26

شناخت فضاي شهري

مهندس زهرا دل آسائي

18

آتليه 1

مباني و روشهاي طراحي شهري

******

***

***

مهندس مليحه نيكنيا

36

آتليه 6

بيان معماري

مهندس نازنين علي زاده قناد

43

آتليه 10

 

 

 

**** طرح 2شهرسازي و مباني و روشهاي طراحي شهري مهندس محرري  به 29/04/95 تغيير يافت......

محل تحويل در تاريخ ذكر شده آتليه 6 و 7 مي باشد.

زمان ارائه ژوژمان: ساعت 13-12 ظهر

زمان تحويل ساعت 9 روز بعد . عدم حضور در ساعت اعلام شده جهت تحويل كار متوجه شخص دانشجو خواهد بود .