اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

روز درختکاری

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی سها و بسیج دانشجویی، به مناسبت روز درختکاری 

و با هدف ایجاد فرهنگ درختکاری اقدام به کاشت9 اصله نهال با همت دانشجویان مورخ97/12/15

در منطقه پارک جنگلی ویرانی نمود.