اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

نمایشگاه کتاب

امور فرهنگی درراستای گسترش فرهنگ مطالعه ومعرفی کتب برتر در زمینه های توسعه فردی 
وموفقیت کسب وکاراز تاریخ 97/02/01 اقدام به برگزاری نمایشگاه با تخفیف ویژه دانشجویی
مینماید
این نمایشگاه تا تاریخ 97/02/05 ادامه خواهد داشت
جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید