سمینارفنی و داوری کیوکوشن

 

 

برگزاری سمینارفنی و داوری کیوکوشن استان خراسان رضوی در موسسه اموزش عالی خاوران