اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

آشکارسازی مناطق متأثر از گردوغبار با استفاده از تغییرات بازتابندگی سطح و خصوصیات طیفی گردوغبار

 

 

دانشجو:

مرتضی ابازری

 

استاد راهنما :

دکترمحمدرضا مباشری

 تاریخ:

چهارشنبه24/9/1395 ساعت 12

مکان:

کلاس403