جلسه دوم با شهرداری

جلسه دوم دانشجویان و اساتیدهیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران با شهرداری مشهد