اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

جلسه دوم با شهرداری

جلسه دوم دانشجویان و اساتیدهیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران با شهرداری مشهد