اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

جلسه دوم با شهرداری

جلسه دوم دانشجویان و اساتیدهیات علمی موسسه آموزش عالی خاوران با شهرداری مشهد