اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   
 
 
تعیین نسبت ابعاد مناسب واحدهای فرآیندی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری با استفاده از مدلسازی عددی
 
 
استاد راهنما :. دکتر علامتیان
 
دانشجو : امیر سجاد ثبوتی 
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 10