بازدید

بازدید دانش اموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان فرزانگان(تیزهوشان) مشهد از نمایشگاه اشنایی

با رشته ها و مشاغل کاری اینده در دانشگاه خاوران