جلسه اعضاي هیات علمی گروه كامپيوتر با حضور نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و کامپیوتر

اولین جلسه اعضاي هیات علمی گروه كامپيوتر با حضور نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و کامپیوتر، جناب آقای دکتر گلی و جناب آقای دکتر نیازی، جهت هماهنگی دروس و اساتید در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار در روز یکشنبه 95/4/13 در محل دفتر سرپرست دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد. در اين جلسه چارت درسی دانشجویان و تمرکزهای تخصصی رشته نرم افزار با توجه به سرفصل وزارت علوم و بررسی نیاز بازار کار و صنعت، طراحی و تدوین گشت.