اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کانون دانشجویی هنر

امور فرهنگی موسسه  در سالروز درگذشت پدر شعر معاصر ایران اقدام

به برگزاری بزرگداشت نیما یوشیج به همت کمیته شعر و ادب کانون دانشجویی هنر

در تاریخ 97/10/10 برای دانشجویان نمود.