اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
 
تعیین تاثیر پارامترهای جوی و تابش خورشیدی بر راندمان برکه­های تثبیت با استفاده از مدلسازی عددی
 
 
استاد راهنما :. دکتر علامتیان
 
دانشجو :محمدسعید طاهری زاده
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 14