اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کارگاه آموزشی

🛎گروه شهرسازی خاوران برگزار میکند:
کارگاه آموزش کاربردی #GIS

:triangular_ruler:ویژه دانشجویان شهرسازی و معماری
تاریخ:پنجشنبه 6 دی 98 ساعت 14
مکان:موسسه آموزش عالی خاوران

 :phone:برای ثبت نام #رایگان به طبقه دوم،خانم حلم زاده مراجعه فرمایید.