مسابقه ملي طراحي المان شهدا

جلسه داوری مسابقه ملی طراحی المان شهدا در روز 5شنبه مورخ 13اردیبهشت 1397 با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشکده معماری  و شهرسازی برگزار شد.

نتایج مسابقه به زودی اعلام خواهد شد.