اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون های دانشجویی

امورفرهنگی موسسه در راستای آشنایی دانشجویان با مسئولین ارشد حوزه ی فرهنگی اقدام به برگزاری نشست

صمیمانه ای با حضور معاونت فرهنگی ـ دانشجویی و دبیران و اعضای کانون ها در تاریخ 97/7/19 نمود .

در این نشست از فعالین برتر کانون های دانشجویی تقدیر به عمل آمد.