اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

کانون دانشجویی سها

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی سها در جهت ترویج فرهنگ حجاب
و همچنین شناخت مشکلات وچالش های پیش روی جوانان تریبون آزادی با محوریت
حجاب با حضور کارشناس مربوطه درتاریخ 97/02/10 درمحل نماز خانه موسسه
برگزار نمود