اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

هفته قرآن و عترت

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون قرآن وعترت به منظور ترویج فرهنگ وقف اقدام به برگزاری بازدید

از موزه وکتابخانه تخصصی وقف در روزدوشنبه 97/8/29 در مکان ساختمان اداره کل اوقاف وامور خیریه 

و با حضور کارشناسان مربوطه نمود.