اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

هفته قرآن و عترت

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون قرآن وعترت به منظور ترویج فرهنگ وقف اقدام به برگزاری بازدید

از موزه وکتابخانه تخصصی وقف در روزدوشنبه 97/8/29 در مکان ساختمان اداره کل اوقاف وامور خیریه 

و با حضور کارشناسان مربوطه نمود.