زمان ارایه نهایی دروس عملی

 
زمان ارایه نهایی دروس عملی گروه معماری اعلام شد
ساعت تحویل آثار قبل از ساعت 12