عقد تفاهم نامه

#گروه_معماری_و_شهرسازی
#موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
آخرین رویدادهای دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی خاوران در خرداد ماه 1401
 
عقدسه تفاهم نامه با:
کارخانه نوآوری مشهد
اداره آموزش و پرورش کل خراسان رضوی
سازمان همیاری شهرداری های خراسان(شرکت صنعت مجازی آسیا)
 
 
#موسسه_آموزش_عالی_خاوران 
 
 
سایت موسسه :
www.khi.ac.ir