قابل توجه دانشجويان درس پروژه (طرح نهايي ) كه در بهمن ماه براي دفاع مراجعه دارند

قابل توجه دانشجويان درس پروژه (طرح نهايي ) كه در بهمن ماه براي دفاع مراجعه دارند

در صورت به همراه نداشتن تمامي مدارك مربوط به شاسي پروسه ، شامل ماكتهاي مختلف و پوستي يا پرينت هاي كركسيون شده و نيز شاسي ايدئوگرام با آلبوم مدارك فاز دو كه شامل تمامي مدارك اعلام شده در برد گروه مي باشد ، دفاع آنها توسط مدير گروه كنسل شده و به تاريخ ديگري موكول خواهد شد .

در ضمن به همراه داشتن برگه مجوز دفاع و تعداد جلسات كركسيون شده كه فرم آن در انتشارات موجود است نيز الزامي مي باشد .

 

                                                                                                                                                      با تشكر

                                                                                                                                                 سيد احسان صيادي

                                                                                                                                                                      13 /10/95