اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

تخمین غلظت جامدات معلق کل پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی چناران)

 

 

دانشجو:ناصر لاله

استاد راهنما :دکتر محمد سلطانی

تاریخ: یکشنبه 21/9/1395 ساعت 12:30

مکان:کلاس402