اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :   
 
ارزیابی تاثیر ورود فاضلاب خام بر مشخصات کیفی جریان آب در کشف رود با استفاده از مدلسازی عددی
 
 
استاد راهنما :. دکتر علامتیان
 
دانشجو : امیرحسین برکچیان
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 9