همکاری دانشگاه خاوران و شهرداری ثامن

بازدید دانشجویان معماری موسسه آموزش عالی خاوران  از خانه های تاریخی مشهد