اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :  
 
 
ارائه الگوی خاص مدیریت بحران ناشی از زلزله با رویکرد تاب آوری در شهر بجنورد
 
استاد راهنما :. دکتر حاتمی نژاد
 
دانشجو : نغمه جعفریان
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 12