اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 31 شهریور 1397

قرآن وعترت

امور فرهنگی موسسه دومین جشواره سراسری قرآن وعترت ویژه اساتید را
دربین اساتید این موسسه درتاریخ 97/02/24 به طور همزمان با دیگر موسسات
ودانشگاه ها برگزار نمود