اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 31 شهریور 1397

گروه معارف

گروه معارف موسسه طبق سنوات گذشته درهرترم به منظورهماهنگی وهم افزایی
وانتقال تجربه بین اساتید گروه،همچنین برررسی مشکلات دانشجویان وچگونگی
برگزاری بهترکلاسهای درسی این گروه در چارچوب قوانین ومقررات....جلسه ای با حضور اساتیداین گروه ،با ریاست دکتر رجایی پور (مدیر گروه معارف) در تاریخ 96/9/29 برگزار نمود

 

گروه معارف موسسه طبق سنوات گذشته درهرترم به منظورهماهنگی وهم افزایی وانتقال تجربه بین اساتید گروه،همچنین برررسی مشکلات دانشجویان وچگونگی برگزاری بهترکلاسهای درسی این گروه در چارچوب قوانین ومقررات....جلسه ای با حضور اساتید این گروه ،با ریاست دکتر رجایی پور (مدیر گروه معارف) در تاریخ 97/03/06 برگزار نمود