اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

دورهمی

 امور فرهنگی موسسه این ترم نیز به منظور پایان ترم ،رفع خستگی ،آشنایی بیشتر خانواده ها
با دانشگاه واساتید و.... اقدام به برگزاری دورهمی با حضور دانشجویان به همراه
خانواده محترمشان ،اساتید و مدیران ،در سطح دانشکده ها وگروه های مختلف
آموزشی می نماید.

جهت ثبت نام کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید.