اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
 
بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تعیین مکان دفن زباله‌های شهری با  استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 
 
مطالعه موردی :  شهر بجنورد
 
 
 
استاد راهنما :. دکتر سلطانی
 
دانشجو :شیرین قربان زاده
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 17