اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

تریبون آزاد

امورفرهنگی موسسه اولین جلسه از سلسله جلسات تریبون آزاد با محوریت ازدواج را در

تاریخ 97/9/27 با حضور کارشناس مربوطه ( جناب آقای ویژه ) برگزار نمود .