اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کانون دانشجویی نشاط و سلامت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی نشاط و سلامت اقدام به برگزاری اردو تفریحی اخلمد

ویژه خانم ها در تاریخ 16 مردادماه نمود.