مسابقات تکواندو دختران

 

 

مسابقات تکواندو دانشجویان دختر دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی منطقه 9 کشور در روز جمعه مورخ 08/10/96 درخانه تکواندو  برگزار و نتایج ذیل حاصل شد.

وزن اول: محبوبه ظفرنژاد                  (مقام اول)  

وزن سوم: فاطمه محمدی                 (مقام دوم)   

وزن چهارم: مهدیه احمدی                (مقام اول) 

وزن پنجم: فاطمه نقی پور                 (مقام اول) 

                                                     وزن ششم: فرشته ابراهیمی               (مقام اول)    

 

 

                             تیمی: خاوران(مقام اول)  توس(مقام دوم)  عطار و خیام (سوم مشترک)