اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 30 تیر 1397

اردوی دانشجویی

 امور فرهنگی در جهت تقویت روحیه وارتباط موثردانشجویان با فضای فرهنگی دانشگاهی اقدام به برگزاری اردوی چند روزه فرهنگی _تفریحی به شمال کشور نمود