اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

اردوی دانشجویی

 امور فرهنگی در جهت تقویت روحیه وارتباط موثردانشجویان با فضای فرهنگی دانشگاهی اقدام به برگزاری اردوی چند روزه فرهنگی _تفریحی به شمال کشور نمود