مسابقات طناب کشی

مسابقات طناب کشی با حضور 60 دانشجوی پسر موسسه در قالب 12 تیم در روز چهارشنبه مورخ 95/2/29 در محوطه موسسه برگزار کردید. تیم ها بصورت یک حذفی با یکدیگر رقابت کردند و در نهایت تیم های ابرمرد، پوریای ولی و ماتیکان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. جایزه تیم اول مبلغ 2500000 ریال، تیم دوم مبلغ 2000000 ریال و تیم سوم مبلغ 1500000 ریال در نظر گرفته شد.

اسامی نفرات تیم اول(ابرمرد):

1.      محمد ایرانی

2.      امیرمحمد  احمدی

3.      طاها انصاری

4.      احسان احدی

5.      وحید لیل آبادی

 

اسامی نفرات تیم دوم(پوریای ولی):

6.       آرش بندار

7.      آرمین بندار

8.      مهدی دانش

9.      علی شاندیزی

10.  مرتضی کامل

 

اسامی نفرات تیم سوم(ماتیکان):

1.      آرمان امینی نقندر

2.      علی رضا خرم دل

3.      آرش محمدزاده

4.      امیررضا محمدزاده

5.      رامین اکبران