کارگاه

 #سخنرانی  #موسسه_آموزش_عالی_خاوران #کارگاه
 
عنوان کارگاه: 
هوشمند سازی و کاربرد در صنایع 
 
تاریخ سخنرانی: 1401/02/21
ساعت برگزاری : 16