اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 23 مرداد 1399

کار گروه ازدواج

امورفرهنگی موسسه با همکاری کارگروه ازدواج:

 سلسله جلسات تریبون آزاد هر هفته سه شنبه ها در طول ترم

با حضور استاد مافی نژاد و حضور حداکثری دانشجویان برگزار گردید.

همچنین در جلسه پایانی به قید قرعه به دونفر از دانشجویان کمک هزینه

سفرعتبات اهدا شد.