اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری

 
 
 
چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری منطقه 11 مشهد
طراحی بام سبز شهرداری به پیشنهاد شهردار محترم
معرفی دانشحویان به سازمان فضای سبز برای همکاری بیشتر و ادامه مسیر کاری