اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری

 
 
 
چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری منطقه 11 مشهد
طراحی بام سبز شهرداری به پیشنهاد شهردار محترم
معرفی دانشحویان به سازمان فضای سبز برای همکاری بیشتر و ادامه مسیر کاری