چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری

 
 
 
چهارمین جلسه دانشجویان فعال معماری خاوران با شهرداری منطقه 11 مشهد
طراحی بام سبز شهرداری به پیشنهاد شهردار محترم
معرفی دانشحویان به سازمان فضای سبز برای همکاری بیشتر و ادامه مسیر کاری