اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
 
اولویت بندی مدیریت پساب تصفیه خانه فاضلاب صنایع تولید قند با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی
 
(مورد مطالعه:کارخانه قند شیرین مشهد)
 
 
استاد راهنما :. دکتر سلطانی
 
دانشجو :رضا جعفری سرابی
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 16