اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

دوشنبه های قرآنی

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون قرآن وعترت در راستای ترویج  فرهنگ قرآن اقدام به برگزاری دوشنبه های قرآنی بامحوریت روخوانی همراه با ترجمه قرآن می نماید 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی موسسه مراجعه نمایید