اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

بازتاب رسانه ای افتتاح سردرب جدید

 

 

بازتاب رسانه ای افتتاح سردرب موسسه آموزش عالی خاوران و مصاحبه مطبوعاتی جناب

پروفسور مباشری ریاست محترم موسسه