هفته مشاغل

 

 


دعوت از دبیرستان ها و هنرستان های مشهد برای اشنایی با رشته های دانشگاهی و مشاوره تحصیلی