اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

سوم خرداد

امور فرهنگی موسسه به مناسبت سوم خرداد وروز آزادسازی خرمشهر 
با نام گذاری آن به عنوان روز مقاومت وایثار وقرار دادن پیامهای مناسبی در فضای مجازی موسسه ،
فضا سازی محیطی و پخش آهنگ مناسبتی  وهمچنین  یادآوری مناسبت این روز برای عموم
دانشجویان ،به گرامیداشت این روز مبارک ومقدس پرداخت