کسب مقام قهرانی

کسب مقام قهرمانی در مسابقات پاورلیفتینگ