جلسه تودیع و معارفه حراست موسسه آموزش عالی خاوران

جلسه تودیع و معارفه جناب حاج آقای ابوالحسنی مدیر سابق حراست و جناب آقای استارمی مدیر جدید حراست موسسه آموزش عالی خاوران با حضور ریاست محترم موسسه و نماینده حراست وزارت علوم و اعضای محترم هیات رئیسه