اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :
 
استخراج ابعاد ذرات معلق از تصاویر در محدوده فرابنفش به کمک تصاویر لیدار
 
استاد راهنما : دکتر مباشری
 
دانشجو : احسان خدامی
 
تاریخ دفاع : 27/6/96
 
ساعت: 17