زمان ارائه پروژه دانشجويان معماري در نيمسال دوم 95-94

زمان ارائه ژوژمان  : ساعت 13-12 ظهر

زمان تحويل ساعت 9 روز بعد . عدم حضور در ساعت اعلام شده جهت تحويل كار متوجه شخص دانشجو خواهد بود .

لازم به ذكر است تمامي دروس طرح و آتليه اي داراي امتحان نظري در روز و ساعت مشخص شده در بازه امتحانات بوده و حضور تمامي دانشجويان و اساتيد در روزهاي مشخص شده الزامي است . 

 

زمان ارائه پروژه دانشجويان معماري در نيمسال دوم 95-94

نام درس

استـاد

تعداد

مكان

تاريخ برگزاري

درك و بيان معماري 1

مهندس نجارنژاد

12

آتليه 3

19/04/95

درك و بيان معماري 2

مهندس فريده جهاني

17

آتليه 1

19/04/95

تمرين معماري 1

مهندس صيادي

16

آتيله 5

19/04/95

ترسيم فني

مهندس محمودي

13

آتليه 4

19/04/95

هندسه كاربردي

مهندس وحدت

12

آتليه 10

19/04/95

هندسه كاربردي

مهندس وحدت

12

آتليه 10

19/04/95

بيان معماري 1

مهندس گلنازصادق نژاد

16

آتليه 2

19/04/95

بيان معماري 1

مهندس حسن زاده

19

آتليه 6

19/04/95

بيان معماري 2

مهندس حسن زاده

15

آتليه 7

19/04/95

طراحي معماري 1

مهندس اصليان

24

آتليه 10

20/04/95

طراحي معماري 1

مهندس تجليلي

24

آتليه 2

20/04/95

بيان (معماري داخلي 2 )

مهندس مشرقي

23

آتليه 9

19/04/95

مهندس هاشم زاده

15

آتليه 8

كارگاه مصالح و ساخت

مهندس هاشمي

14

آتليه 6

20/04/95

حجم شناسي

مهندس هاشمي

22

آتليه 7

20/04/95

حجم شناسي

مهندس حبيبي

19

آتليه 1

20/04/95

مقدمات طراحي معماري (1)

مهندس نجاتيان

20

آتليه 6

21/04/95

مهندس اكبرزاده

20

آتليه 7

21/04/95

مقدمات طراحي معماري 2

مهندس كوثري

15

آتليه 10

21/04/95

مقدمات طراحي معماري داخلي

مهندس گلنازصادق نژاد

24

آتليه 2

21/04/95

مهندس گلريز صادق نژاد

14

آتليه 3

21/04/95

طرح معماري (رولوه)

مهندس اشراقي

25

كلاس 101و104

22/04/95

 

مهندس اشراقي

22

كلاس104و101

22/04/95

طراحي معماري (3)

مهندس اكبري نسب

32

آتليه 10

22/04/95

مهندس يزدان پرست

24

آتليه 1

دكتر فركيش

27

آتليه 8

مهندس بهبوديان

24

آتليه 9

طرح معماري 2

مهندس صيادي

20

آتليه 2

22/04/95

طراحي معماري (2)

مهندس خسروجردي

22

آتليه 6

22/04/95

مهندس عليزاده قناد

20

آتليه 7

طراحي فني

حبيبي

5

آتليه 4

22/04/95

 

طراحي معماري (4)

مهندس حجازي

30

آتليه 2

23/04/95

مهندس حدادي

16

آتليه 5

مهندس غلامي

28

آتليه 10

طراحي معماري (5)

مهندس يزداني

24

آتليه 8

23/04/95

مهندس صابري

25

آتليه 9

مهندس مهدي زاده

18

آتليه 1

عكاسي(2)

مهندس نجفي

47

آتليه 6و7

23/04/95

درك و بيان محيط

مهندس كوثري

14

آتليه 3

23/04/95