راه اندازی آزمایشگاه برق 1و 2مهر1387

اولین آزمایشگاه های مجهز برق و الکترونیک در مهرماه 1387در مکان دائمی موسسه آموزش عالی خاوران افتتاح شدند که این آزمایشگاه ها با توجه به نیاز دانشجویان و ورود تجهیزات جدید، سالانه مجهزتر خواهند شد.

 

 

عناوین دروسی که در این آزمایشگاه ها تدریس می شود به شرح زیر می باشد:

1-      آزمدارهاي الكتريكي

2-      آز مدارهاي الكترونيكي

3-      آز ديجيتال

4-      آز تكنيك پالس

5-      آز اصول اندازگيري

6-      آز مدارهاي مخابراتي

7-      آز الكترونيك 1 . 2

8-      آز اصول ميكرو كامپيوتر

9-      آز ريز پردازنده

10-   آز الكترونيك صنعتي

11-   آز كنترل خطي

12-   آز فيزيولو‍ژي

13-   آز نرم افزار كاربردي دربرق

14-   آز فيزيك الكتريسته و مغناطيس