اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

حلقه صالحین

برگزاری اولین جلسه ی حلقه صالحین بسیج اساتید در نیمسال اول 98ـ 97

مورخ97/7/25