اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع به مناسبت روز کار و کارگر

 ازبعضی همکاران در بخش خدمات و پشتیبانی با تقدیم هدایایی تقدیر و تشکر به عمل آورد.