آزمايشگاه فيزيك و حرارت و مكانيك

 آزمايشگاه فيزيك و حرارت و مكانيك در مهرماه 1387در مکان دائمی موسسه آموزش عالی خاوران افتتاح شدد که این آزمایشگاه با توجه به نیاز دانشجویان و ورود تجهیزات جدید، سالانه مجهزتر خواهد شد.